سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قباد شعبانی – دفتر برنامه ریزی استانداری کرمانشاه
محمدرضا چایی چی – دانشگاه تهران,
حسین حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
علی پاکدل – مرکز آموزش جهاد کشاورزی دزفول

چکیده:

یونجه های یکساله دارای صفت سختی بذر هستند . عوامل اقلیمی و طول دوره ای که غلاف ها در معرض تغییرات درجه حرارت شبانه روزی و فصلی قرار می گیرند و همچنین موقعیت مکانی آن ها به لحاظ فیزیکی رو ی سرعت و روند شکست سختی بذر آن ها اثر دارد. به منظور مطالعه روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله Mediacgo scutelata cv. Robinson در دو منطقه خرم آباد و دزفول پس از پایان دوره رشد فیزیولو ژیک غلاف ها، ٤ تیمار روی غلاف ها ی حاوی بذر یونجه یکساله انجام شد : ١-‐ غلا ف هایی که از مزرعه خارج و در معرض مستقیم شرایط طبیعی از قبیل نور ، گرما، سرما و بارندگی قرار گرفتند. ٢-‐ غلاف هایی که بطور طبیعی در داخل خا ک و کاه و کلش مرتع باقی مانده و هیچ گونه تغییری از قبیل شخم یا چرا در مرتع انجام نشد (شرایط طبیعی مرتع ). ٣‐- غلاف ها ی نگهداری شده در عمق ٢ سانتی متری خا ک لومی و نهایتا ٤‐ غلاف های نگهداری شده در عمق ١٠ سانتی متری خاک لومی. در مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند ماه در هر دو محل پس از خارج کردن بذر از غلاف در محیط آزمایشگاه درصد سختی بذر در قالب طرح کرت های خرد شده در مکان و زمان محاسبه شد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: گذشت زمان باعث افزایش درصد شکست سختی بذر می گردد . در مناطقی مانند خرم آباد و یا مشابه آن که که در زمستان دارای آب و هوایی سردتر از دزفول است سرعت روند شکست سختی بذر بیشتر است . با افزایش عمق کشت بذر روند شکست سختی بذر کاهش می یابد . به نظرمی رسد با اعمال مدیریت صحیح و قرار دادن بذر در عمق مناسب خاک تا حدی می توان اثر اقلیم را خنثی نمود.