سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پروین علیزاده – پژوهشکده سرامیک- پژوهشگاه مواد و انرژی تهران
واهاک مارقوسیان – دانشکده مواد-دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

فرآیند تبلور سیستم سه تایی (SiO2-CaO-MgO (Na2O در حضور عوامل جوانه زای مختلف توسط تکنیکهای DTA و XRD مورد پژوهش قرار گرفت. همچنین اثر تغییرات ترکیب بر روی تبلور حجمی و مورفولوژی رشد مطالعه شد. پس از یک عملیات حرارتی دو مرحله ای، فازهایی نظیر ولاستونیت، دایوپساید و در برخی موارد کریستوبالیت تشخیص داده شدند. ریزساختارهای شیشه و سرامیک حاصل توسط SEM مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمایش نشان داد که زوج عوامل جوانه زای CaF2+MoO3,V2O5+MoO3 و Cr2O3+Fe2O3 در مقایسه با جوانه زای Fe2O3+WO3 در سیستم مذکور موثرتر عمل نموده اند. مورفولوژی فیبری شکل دانه درشت همراه با تبلور سطحی جهت دار برای برخی از نمونه های واحدFe2O3+WO3 مشاهده شد. همچنین توانایی Cr2O3+Fe2O3 به عنوان عوامل جوانه زا در ایجاد جوانه زنی حجمی از طریق تشکیل فاز اسپینل به اثباط رسید. در مورد اخر مورفولوژی رشد از نوع Spherulitic توسط SEM تشخیص داده شد.