مقاله اثر عوامل محيطي بر گسترش و برخي خصوصيات کمي بلوط ايراني (.Quercus brantii Lindl) در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۹۰ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: اثر عوامل محيطي بر گسترش و برخي خصوصيات کمي بلوط ايراني (.Quercus brantii Lindl) در استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله طبقات ارتفاعي
مقاله جهت جغرافيايي
مقاله شکل زمين
مقاله سطح تاج
مقاله قطر برابر سينه
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه پور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار لادن
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پرور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا منطقه پراكنش گونه بلوط ايراني (.Quercus brantii Lindl) در استان فارس بر روي نقشه توپوگرافي مشخص گرديد و سپس دامنه ارتفاعي پراكنش بلوط ايراني تعيين شد. در سه دامنه ارتفاعي ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و بالاتر از ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دريا و با توجه به متغيرهايي مانند جهات جغرافيايي، شکل زمين و طبقات ارتفاعي و تكرار منطقه، تعداد ۵۲ قطعه نمونه ۵۰۰ مترمربعي به صورت انتخابي مشخص و كليه اطلاعات موردنياز شامل نوع گونه، قطر برابرسينه، مبدا (دانه زاد يا شاخه زاد)، وضعيت تاج، ارتفاع تنه، ارتفاع درخت، طبقه سني، تعداد جست، طول و عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، تيپ يا جامعه جنگلي، گونه هاي همراه و درصد تاج پوشش برداشت و در فرم هاي مخصوص ثبت گرديد. در تعدادي از قطعات نمونه نيز پروفيل خاك حفر شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده، بلوط ايراني در استان فارس در کليه جهت هاي جغرافيايي و شکلهاي زمين از حداقل ارتفاع ۱۰۵۰ متر تا حداكثر ۲۵۵۰ متر ارتفاع از سطح دريا گسترش يافته است. اسيديته رويشگاه هاي اين گونه بين ۷٫۵ تا ۸٫۱ و بافت خاک از نوع رسي، لومي- رسي و لومي مي باشد. مهمترين عامل محدود كننده در خاك رويشگاه هاي مورد مطالعه، بافت خاك و مواد آلي مي باشد، در حالي که رطوبت اشباع نيز عامل مهمي در حضور اين گونه است. از نظر تعداد پايه ها، دامنه هاي واقع در جهت شرق بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده، اما از نظر متغيرهاي رويشي مانند قطر برابرسينه و سطح تاج، بيشترين مقدار مربوط به نواحي مسطح و كم شيب مي باشد. در محدوده گسترش اين گونه متوسط سطح تاج هر درخت در بخش دانه زاد ۱۶٫۶۱ و در بخش شاخه زاد ۱۵٫۷۱ مترمربع، متوسط قطر برابرسينه ۲۰٫۲ سانتي متر و تعداد جست شاخه زادها به طور متوسط ۵٫۹ برآورد شده است. ارتفاع متوسط درختان دانه زاد ۶٫۱ و در شاخه زادها ۵٫۵۹ متر مي باشد.