سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه رضایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

میوز یکی از اساسیترین پدیده های رشدی گیاه است که موجب ایجاد گامت های n کروموزوم یمیشود. رفتار میوزی کروموزوم های گیاهی تحت تاثیر شرایط محیطی و ژنتیکی قرار دارد. در این مطالعه آثار فصل رشد و تأثیر دما بر رفتار میوزی غلات با استفاده از ارقام مختلف گندم نان هگزاپلوئید ، گندم تتراپلوئید، چاودار و تریتیکاله بررسی شد . بذور این ارقام در دو نوبت پاییزه و بهاره کشت شدند . سنبله های نارس مربوط به هر نوبت برداشت شد ند و در محلول کارنوی تثبیت و با محلول هماتوکسیلین رنگ آمیزی شدند . نمونه ها از نظر رفتار کروموزومی درمراحل مختلف میوز و وجود ناهنجاری های کروموزومی مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که درنمونه های کشت پاییزه رفتار میوزی کروموزوم ها بطو ر عمده طبیعی بوده و از ناهنجاری های کروموزومی اندکی برخوردار بودند . اما در نمونه های کشت بهاره به لحاظ تأخیر در رشد گیاه و مصادف شدن مراحل رشدی گیاه با دماهای بالاتر ، فراوانی میوز غیرطبیعی بیشتر و وجود انواع ناهنجاری های کروموزومی از جمله کروموزوم های تأخ یردار متافازی و آنافازی، پل آنافازی و میکرونوکلئوس مشاهده شد. همچنین دانه های گرده تولیدی از سطوح متفاوت آنیوپلوئیدی برخودار بوده و در نتیجه با درصدی از عقیمی همراه بودند.