مقاله اثر عوامل ژنتيكي و غير ژنتيكي بر روي كيفيت الياف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ (آرخارمرينوس × قزل و آرخارمرينوس × مغاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر عوامل ژنتيكي و غير ژنتيكي بر روي كيفيت الياف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ (آرخارمرينوس × قزل و آرخارمرينوس × مغاني)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرخارمرينوس × قزل‏‏
مقاله آرخارمرينوس × مغاني‏
مقاله دورگ
مقاله كمپ
مقاله مدولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبريوسف آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع غياث جليل
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزلك مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي خصوصيات كيفي الياف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ آرخارمرينوس × قزل و آرخارمرينوس × مغاني و مقايسه تركيب ژنتيكي آنها، از تعداد ۱۸۰ راس گوسفند دورگ يك ساله متولدين سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ نمونه برداري شد. نمونه ها در آزمايشگاه تكنولوژي الياف پشم براي صفات قطر تار پشم، ضريب تغييرات قطر تارها، طول دسته الياف پشم ناشور و درصد تارهاي مدولائي و كمپ مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين و انحراف معيار حاصل براي صفات مذكور در نسل دوم دورگ هاي آرخارمرينوس × قزل به ترتيب ۴۱/۳±۳۳/۲۶ ميكرون، ۳۶/۹±۶۴/۳۴ درصد، ۳۶/۹±۱۵/۱۰ سانتيمتر و ۸۵/۵± ۳۹/۳ و ۶۵/۲±۰۱/۲ درصد و براي آرخارمرينوس × مغاني به ترتيب ۷/۳±۹۹/۲۶ ميكرون، ۵۳/۱۴±۵۲/۳۶ درصد، ۹۲/۲±۰۹/۱۰ سانتيمتر و ۵۴/۴±۲۴/۳ و ۹۹/۴ ± ۸۲/۲ درصد برآورد شد. اثر جنس بر روي طول دسته الياف پشم، ضريب تغييرات قطر تارها، درصد تارهاي مدولائي و كمپ معني دار بود (۰۱/۰>P). به طوريكه در جنس ماده در مقايسه با نرها طول دسته الياف پشم، ضريب تغييرات قطر تارها، درصد تارهاي مدولائي و كمپ بيشتر بود. اثر سال تولد سال تولد بر روي قطر و طول دسته الياف پشم معني دار (۰۱/۰>P) بود. به طوريكه دام هاي متولد شده در سال ۱۳۸۱ داراي كمترين قطر الياف پشم و بلندترين طول دسته الياف پشم بودند. همچنين تيپ تولد اثر معني داري (۰۱/P<۰) بر روي طول دسته الياف پشم و ضريب تغييرات قطر تارهاي پشم داشت و تك قلوها طول دسته الياف پشم و ضريب تغييرات قطر بالاتري نسبت به دوقلوها داشتند. به طور كلي نتيجه گيري شد كه تركيب ژنتيكي دورگ ها بر روي صفات مورد مطالعه اثر معني دار نداشت.