سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مواد
سیترا اسماعیلی – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در بسیاری موارد، آنالیز شیمایی بتن مسلح خورده شده وجود یونهای کلر را در بتن نشان داده است. این یونها می تواند بخاطر استفاده از مواد آلی یا مخلوطهای محتوی کلر، یا بعلت نفوذ کلر از محیط خارج نظیر آب دریا (خصوصا در نواحی خلیج) یا در محیط دریائی باشد.
در این میان اثر یونهای کلر بر روی خوردگی بتن بدو روش مطالعه شده است. در مرحله اولغلظتهای مختلف کلسیم کلرید و سدیم کلرید به آب در حین ریختن نمونه بتن افزوده شده است. (با روشهای عادی و تسریع شده) و در مرحلهدوم نمونه های بتنی مشابه در معرض محلولهای باغلظت کلرید مختلف قرار داده شده و میزان فعالیت و خوردگی آنها بررسی گشته است.