سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه‌ شفیعی‌ حاجی‌آباد – دانشجوی‌ فارغ التحصیل کارشناسی‌ ارشد باغبانی‌ دانشگاه گیلان
یوسف حمید‌اوغلی – استادیار گروه علوم‌ باغبانی‌ دانشگاه گیلان
جواد فتاحی‌ مقدم – کارشناس‌ ارشد موسسه‌ تحقیقات‌ مرکبات‌ کشور‌، رامسر.

چکیده:

سرخس‌ بوستونی (Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis) یکی از‌ زیباترین‌ گیاهان‌ آپارتمانی‌ است. این تحقیق‌ به منظور‌ دست‌یابی‌ به روشی‌ مناسب‌ جهت تکثیر‌ انبوه‌ این گیاه‌ صورت گرفت.‌ برای انجام این‌ تحقیق‌ از ریز‌نمونه‌های‌ شاخساره‌ درون شیشه‌ای‌ به طول‌ ۳ تا mm7 استفاده‌ شد. شاخساره‌ها در ۱۲ محیط‌ کشت‌ مختلف، دارای دو‌ غلظت‌ نمک‌های‌ معدنی‌ (۱/۲ و ۱/۴ غلظت‌ نمک‌‌های‌ MS)، دو غلظت‌ ساکارز‌ ( ۲۰ و g/l 30‌) و سه غلظت‌ بنزیل‌ آدنین (۰/۵، ۱ و mg/l 2)، کشت شدند‌ بعداز مدت‌ ۶ هفته‌ تعداد شاخساره‌، طول‌ شاخساره‌، وزن‌تر‌ و وزن‌ خشک اندام‌های‌ هوایی‌ اندازه‌گیری‌ شدند. تولید‌ اجسام سبز‌ کروی‌ نیز در محیط‌های‌ مختلف مورد‌ بررسی قرار‌ گرفته و برای‌ تعیین‌ ماهیتشان‌ از آنها‌ برش‌های‌ میکروسکوپی‌ تهیه شد.‌ بیشترین‌ تعداد شاخساره‌ در محیط‌ کشت‌‌های دارای‌ MS 1/2، g/l 30‌ ساکارز، ۲و۱ mg/l بنزیل‌ آدنین‌ ( به ترتیب‌۰/۵۲۵ و ۰/۵۲۱ عدد با طول‌ ۰/۵۵ و ۰/۵۶ mm) بدست آمد لذا این دو محیط‌ به عنوان‌ مناسب‌ترین‌ محیط‌ها‌ جهت پرآوری‌ سرخس‌ بوستونی‌ معرفی‌ شدند.