مقاله اثر غلظت هاي مختلف اکسين بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي گياه خرزهره .Nerium oleander L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت هاي مختلف اکسين بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي گياه خرزهره .Nerium oleander L
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسين
مقاله خرزهره
مقاله اسيد ايندول بوتيريک
مقاله اسيد نفتالين استيک
مقاله ريشه زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي كوتنايي شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرزهره با نام علمي (Nerium oleander L.) متعلق به تيره Apocynaceae، گياهي زينتي است که به صورت بوته اي و چندساله مي رويد. در اين بررسي صفات مربوط به درصد ريشه زايي، طول بزرگترين ريشه، ميانگين طول ريشه، وزن خشک ريشه و ميزان رشد اندام هوايي جديد براي هر ۱۰ نمونه اي که به طور تصادفي انتخاب شد اندازه گيري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين تحقيق در سال ۱۳۸۶ در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. در اين آزمايش فاکتور هورمون در دو سطح شامل اسيد نفتالين استيک، اسيد ايندول بوتيريک و فاکتور غلظت در ۴ سطح شامل صفر (شاهد)، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر مطالعه شد. نتايج نشان مي دهد که کاربرد اسيد ايندول بوتيريک در غلظت هاي ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر و اسيد نفتالين استيک در غلظت هاي ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر بر روي درصد ريشه زايي، طول بزرگترين ريشه، ميانگين طول ريشه، وزن خشک ريشه و ميزان رشد اندام هوايي جديد، اثر معني داري داشته، ولي اسيد ايندول بوتيريک داراي طيف وسيعتر و اثر بهتري در ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي خرزهره نسبت به اسيد نفتالين استيک بوده است و اين در حالي است که اسيد نفتالين استيک در غلظت ۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر در تمامي اندازه گيري ها اثر منفي نشان داده است.