مقاله اثر غلظت هاي مختلف جلبك سبز Chlrella sp بر رشد و ترکيب اسيدهاي چرب روتيفر آب شيرين Brachinus calyciflrus تالاب انزلي آلودگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت هاي مختلف جلبك سبز Chlrella sp بر رشد و ترکيب اسيدهاي چرب روتيفر آب شيرين Brachinus calyciflrus تالاب انزلي آلودگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتيفر Brachinus calyciflrus
مقاله جلبک Chlrella sp
مقاله رشد
مقاله ترکيب اسيد چرب
مقاله تالاب انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرد نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي كپورچالي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير استفاده از روتيفرها به عنوان غذاي زنده براي پرورش لارو ماهيان و سخت پوستان از اهميت بالايي برخوردار بوده است. کيفيت غذايي و تراکم روتيفرها به عنوان فاکتورهاي مهم در تغذيه لاروي ماهيان محسوب مي گردد. در اين پژوهش اثر ۳ غلظت مختلف جلبک سبز (Chorella sp. cell/ml 105, 106, 107) بر رشد و ترکيب اسيدهاي چرب روتيفرهاي توليد شده در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت. کشت روتيفرها در محيط غذايي EPA داخل بالن هاي ۱ ليتري بر اساس شرايط استاندارد صورت گرفت. تراکم اوليه روتيفرها در تيمارهاي مختلف ۳۰ عدد در ميلي ليتر بود. غلظت هاي غذايي آزمايش شده اثر معني داري بر رشد روتيفرها در مدت زمان آزمايش (۱۰ روز) داشت (P<0.05) حداکثر تراکم روتيفر Brachinus calyciflrus در غلظت هاي غذايي ۱۰۵ cell/ml، ۱۰۶ و ۱۰۷ به ترتيب ۸± ۱۰۸، ۴۷± ۴۸۹ و ۵۱ ±۴۹۳ روتيفر در هر ميلي ليتر بعد از ۵ روز پرورش رسيد. در غلظت هاي غذايي ۱۰۵ cell/ml و ۱۰۶ از روز ششم به بعد تا روز آخر تراکم رو به کاهش بود در حالي که در غلظت غذايي cell/ml107 در پايان دوره حداکثر تراکم ۴۷±۱۸۲۰ عدد در ميلي ليتر حاصل شد. ميانگين نرخ رشد در غلظت هاي فوق به ترتيب ۲۲/۰ ،۵۲/۰ و۵۷/۰ به ازاي هر روز بدست آمد. روتيفرهاي تغذيه شده با غلظت هاي مختلف (cell/ml 105, 106, 107) حاوي مقادير بالايي از اسيدهاي چرب لينولئيك (به ترتيب ۷۴/۱۶ ، ۲۴۸/۱۶ و ۳۹۲ /۱۷ درصد) و لينولنيك (به ترتيب ۹۲۳/۱۱، ۱۴۵/۱۵ و ۶۶۲/۱۹ درصد) بودند. هم چنين با افزايش غلظت غذا از اسيدهاي چرب تك غيراشباعي كاسته شده و بر ميزان اسيدهاي چرب چند غيراشباعي و مجموع اسيدهاي چرب n-3 افزوده شد. با توجه به نتايج حاصله مشخص گرديد که گونه فوق درمقايسه با ساير گونه هاي جنس براکيونوس از سرعت رشد خوبي برخوردار بوده و در زمان موردنياز مي توان با فراهم نمودن غلظت غذاي مورد نظر به روتيفرهاي با تراکم بالا و هم چنين با ارزش غذايي بهتر دست يافت.