مقاله اثر غلظت هاي مختلف سديم آب محيط تفريخ تخم بر ميزان دفع آمونياك از جنين ماهي قزل آلاي رنگين كمان در يك سازگان مدار بسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت هاي مختلف سديم آب محيط تفريخ تخم بر ميزان دفع آمونياك از جنين ماهي قزل آلاي رنگين كمان در يك سازگان مدار بسته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين قزل آلاي رنگين كمان
مقاله سازگان مدار بسته
مقاله سديم آب
مقاله دفع آمونياك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخيل مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جهت بررسي ارتباط بين غلظت سديم آب و ميزان دفع آمونياک از جنين ماهي، در قالب يك طرح كاملا تصادفي، اثرات چهار غلظت مختلف سديم (۲، ۱۴، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر) آب محيط تفريخ تخم، بر ميزان دفع آمونياك از جنين ماهي قزل آلاي رنگين كمان در يك سازگان مداربسته مورد بررسي قرار گرفت. براي انكوباسيون تخم ها از ۱۲ واحد آزمايشي (سازگان مداربسته) با ظرفيت ۴۵ ليتر استفاده شد. غلظت هاي مختلف عناصر معدني (۹ عنصر) با اضافه كردن نمك هاي معدني آناليتيك (Merck) به آب مقطر تهيه گرديد. در هر يك از تراف هاي واحدهاي آزمايش، ۲۲٫۵ گرم تخم تازه لقاح يافته ريخته شد. دماي آب در طول مدت آزمايش در بين تيمارها بين ۷٫۵-۱۰ درجه سانتي گراد متغير بود. مقدار آمونياك آب در طول دوره انكوباسيون تخم ها هر هفته و مقدار سديم و نيتروژن كل تخم در شروع و انتهاي آزمايش اندازه گيري شد. تغييرات ميانگين مقدار آمونياک آب در تيمارهاي مختلف در روز سي و يكم بعد از لقاح (تفريخ تخم) معني دار بود، به طوري كه بيشترين مقدار آمونياك آب در تيمار سديم ۲ ميلي گرم در ليتر و کمترين مقدار در تيمارهاي ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر مشاهد شد. اختلاف معني داري در ميانگين نيتروژن كل تخم در شروع آزمايش (تخم تازه لقاح يافته) و تيمارهاي مختلف سديم در انتهاي آزمايش (مرحله تفريخ تخم) مشاهده نگرديد. ميانگين ميزان سديم تخم در شروع آزمايش و تيمارهاي مختلف سديم در انتهاي آزمايش داراي اختلاف معني داري بود. بيشترين و کمترين ميزان سديم تخم در مرحله تفريخ به ترتيب در تيمارهاي سديم ۱۰۰ و ۲ ميلي گرم در ليتر مشاهده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه با افزايش مقدار سديم آب و جذب بيشتر سديم توسط تخم از محيط آب مقدار دفع آمونياك از جنين ماهي قزل آلاي رنگين كمان افزايش نمي يابد و دفع آمونياك توسط جنين مستقل از مقدار غلظت سديم آب محيط تفريخ تخم صورت مي گيرد.