مقاله اثر غلظت هاي کمتر از حداقل غلظت هاي بازداري رشد سه اسانس گياهي بر اتصال، حرکت، توليد آلژينات و تشکيل بيوفيلم در پسودوموناس آئروجينوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت هاي کمتر از حداقل غلظت هاي بازداري رشد سه اسانس گياهي بر اتصال، حرکت، توليد آلژينات و تشکيل بيوفيلم در پسودوموناس آئروجينوزا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحرك
مقاله آلژينات
مقاله بيوفيلم
مقاله اسانس گياهي
مقاله پسودوموناس آئروجينوزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين نجف آبادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: اوليا پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ندوشن سميه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: صادري حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسودوموناس آئروجينوزا (Pseudomonas aeruoginosa) يکي از بيماري زاهاي فرصت طلب و مهم مي باشد. اين باکتري عوامل بيماري زايي متعددي توليد مي کند. هدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي اثر غلظت هاي کمتر از حداقل غلظت هاي ممانعت کننده از رشد  (sub-MIC)بر توليد آلژينات، تشکيل بيوفيلم، سوئيمينگ، توئيچينگ و اتصال در پسودوموناس آئروجينوزا مي باشد. گياهان آويشن شيرازي (Zataria multiflora Boiss.)، مورد  (Myrtus communis L.) و اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) پس از جمع آوري در سايه خشک شدند و به روش تقطير با آب اسانس گيري شدند. مقدار MIC اسانس ها به روش ماکروبراث دايليوشن بدست آمد. بعد اثر غلظت هاي ۰٫۵MIC،۰٫۲۵MIC  و  0.125MIC اسانس هاي مذکور بر توليد آلژينات، تشکيل بيوفيلم، سوئيمينگ، توئيچينگ و اتصال در پسودوموناس آئروجينوزا استرين ۸۸۲۱M اندازه گيري شد. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان داد که مقدار MIC براي هر سه اسانس معادل ۶۴mg/mL مي باشد. همچنين تمام اسانس ها در غلظت هاي ۰٫۵MIC و ۰٫۲۵MIC به طور بارز بر تمام فاكتورهاي بيماري زاي مورد آزمايش اثر بارز داشت. به طوري كه آويشن شيرازي در غلظت ۰٫۱۲۵MIC نيز به طور بارز اثر خود را نشان داد، اما دو اسانس ديگر در اين غلظت اثرهاي متفاوتي را نشان دادند. اين مطالعه نشان داد که غلظت هاي sub-MIC اسانس هاي آويشن شيرازي، مورد و اکاليپتوس بر توليد آلژينات، تشکيل بيوفيلم، سوئيمينگ، توئيچينگ و اتصال در پسودوموناس آئروجينوزا اثر دارد و اين احتمال وجود دارد که بتوان از اين گياهان در درمان عفونت هاي ناشي از پسودوموناس آئروجينوزا استفاده کرد.