سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعیمه پیشوایی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرح بخش – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر غلظت های مختلف محلولهای غذایی لانگ اشتن و هوگلند بر عملکرد خشک و تر یونجه بمی تحت شرایط هیدروپونیک آزمایشی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت آزمایش خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک انجام شد. تیمارهای آزمایشی را محلولهای غذایی با غلظت (۱/۳، ۲۳ و ۳/۳) قدرت تشکیل دادند. سه چین برداشت شده (دوم، سوم و چهارم) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفتهشدند. داده های آزمایشی نشانداد، اثرمحلولهای غذایی و چینها در سطح ۰/۰۱ روی عملکرد ماده خشک و تر معنیدار بود. مقایسه میانگینهای داده های مربوط به عملکرد وزن خشک نشان داد ، که محلول هوگلند (۲/۳) قدرت با میانگین ۲۲۷/۵۴ گرم در متر مربع و چین دوم با میانگین ۲۰۴/۰۸ گرم در متر مربع با دوره رشدی ۲۱ روز حداکثر عملکرد را تولیدکردند.