سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت الله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

شوری خاک یکی از عمده ترین مشکلات کشاورزی در نواحی خشک و نیمه خشک دنیاست . به منظور ارزیابی تحمل به شوری چند رقم جدید گندم، شامل ارقام N-78-14 ،M-79-7 ، رسول، نای ۶۰ ، کوهدشت، و روشن (شاهد) در مرحله جوانه زنی آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی با ۴ تکر ار به اجرا درآمد . سطوح شوری شامل صفر، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ میلی مولار NaCl: CaCl2 با نسبت مولی ۱:۲ در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که اثر شوری در ارقام مورد آزمایش، در تمام صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و ارزش کلیه صفات مورد بررسی با افزایش شوری در تمام ارقام کاهش یافت. در میان ارقام ، رقم روشن دارای بیشترین درصد سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه ، طول ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و وزن تر ریشه چه و ساقه چه بود. بررسی همبستگی صفات نشان داد که بین تمام صفات و درصد جوانه زنی همبستگی مثبت و معنی دار برقرار بود. بیشترین همبستگی مثبت بین دو صفت طول ساقه چه و وزن تر ساقه چه (۰/۹۵=r) مشاهده شد.