مقاله اثر غلظت و روش استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رويشي و زايشي توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria×ananassa Duch. Cv. Selva) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت و روش استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رويشي و زايشي توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria×ananassa Duch. Cv. Selva)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاکلوبوترازول
مقاله توت فرنگي
مقاله کاربرد خاکي
مقاله محلول پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باني نسب بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر پاکلوبوترازول بر رشد رويشي و زايشي توت فرنگي رقم سلوا (Selva) پژوهشي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد. پاکلوبوترازول در دو روش کاربرد خاکي و محلول پاشي اندام هوايي در مقادير ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ ميلي گرم ماده موثر براي هر گياه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که کاربرد پاکلوبوترازول در روش محلول پاشي در کنترل رشد رويشي موثرتر از کاربرد خاکي است. با افزايش ميزان پاکلوبوترازول سطح برگ، وزن تر اندام هوايي، وزن تر کل بوته و طول دمبرگ کاهش يافت. وزن تر، تعداد و قطر ريشه تحت تاثير پاکلوبوترازول قرار نگرفت. همچنين کاربرد پاکلوبوترازول اثر معني داري بر سفتي بافت، غلظت مواد جامد محلول و ويتامين ث ميوه نداشت. اثر متقابل غلظت پاکلوبوترازول و روش کاربرد آن براي صفات سطح برگ، طول و قطر دمبرگ، وزن تر کل بوته، وزن تر اندام هوايي، ميزان کلروفيل برگ، عمکرد بوته ها، قطر ميوه و شاخص برداشت معني دار گرديد. به طوري که محلول پاشي بوته ها با پاکلوبوترازول به ميزان ۲ ميلي گرم ماده موثر به ازاء هر گياه باعث بالاترين قطر دمبرگ، ميزان کلروفيل برگ ها و شاخص برداشت گرديد. همچنين کاربرد خاکي پاکلوبوترازول به ميزان ۱ ميلي گرم ماده موثر به ازاء هر گياه باعث افزايش عملکرد بوته به ميزان ۱۶/۲۷ درصد شد.