سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم اکبرزاده – کارشناس مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن خضری پور – کارشناس مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام دانش پژوه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در این تحقیق اثر غلظت یون مس در محدوده ۵-۳۵ gr/lit روی پودر مس تهیه شده به روش الکترولیزی بررسی شده است. که در ارائه ای جداگانه شرایط بهینه در سلول الکترولیز همانند دانسیته جریان کاتدی، دما و بازده زمانی برداشت پودر برای دسترسی به پودرمطللوب بررسی شده است. میکروساختار پودرها توسط آنالیز SEM انجام گرفت، همچنین توزیع اندازه دانه و دانسیته ظاهری پودرهای رسوب داده شده تحت شرایط مختلف اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که غلظت یون مس روی رشد دندریتی مس رسوب شده و اندازه دانه و دانسیته ظاهری آن تاثیر می گذارد. نتایج EDS و XRD نیز خلوص بالائی را برای پودر رسوب داده شده نشان می دهد.