سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه گرجی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی زاهدی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر افزایش غلظت پتاسیم و کلسیم در محیط کشت هیدروپونیک بر واکنش گلرنگ به شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید . در این آزمایش دو سطح شوری و چهار تیمار کودی شامل محلول غذایی جانسون کامل + ۱۰ میلی مولار پتاسیم ، جانسون+ ۵ میلی مولار کلسیم و جانسون+ ۱۰ میلی مولار پتاسیم+ ۵ میلی مولار کلسیم مورد مطالعه قرار گرفتند. در اثر شوری وزن خشک و غلظت پتاسیم و کلسیم در اندام هوایی کاهش ولی غلظت سدیم افزایش یافت . درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی و میزان افزایشسدیم در محیط شور در تیماری که غلظت کلسیم در محلول به تنهایی افزایش یافته بود از کمترین مقدار برخوردار بود. افزون بر این افزایش غلظت پتاسیم به تنهایی تا حدودی اثر منفی شوری بر غلظت پتاسیم را در گیاه کاهش داد.