مقاله اثر غني سازي ناپلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) با اسيد چرب غيراشباع بلند زنجيره بر رشد و بقاي لارو تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) در مقابله با باکتري آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر غني سازي ناپلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) با اسيد چرب غيراشباع بلند زنجيره بر رشد و بقاي لارو تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) در مقابله با باکتري آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئروموناس هيدروفيلا
مقاله اسيد چرب غيراشباع
مقاله لارو تاس ماهي ايراني
مقاله آرتميا اروميانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آق ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تغذيه لارو آبزيان اسيدهاي چرب غيراشباع بلند زنجيره در حفظ سلامتي، رشد و بقاي آنها نقش حياتي دارند. در اين پژوهش غني سازي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) با اسيد چرب غيراشباع در دو مرحله، شامل مرحله پس از تخم گشايي و ۱۰ ساعت بعد از تخم گشايي انجام شد. مدت زمان غني سازي ۲۴ ساعت بود. لاروهاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با وزن ۴۰۰،۳۰۰ ميلي گرم در دو گروه غذادهي با ناپلي آرتمياي غني نشده (تيمار شاهد) و غذادهي با ناپلي آرتمياي غني شده با اسيد چرب غيراشباع، به مدت ۵ روز تغذيه شدند. پس از پايان دوره غني سازي، لاروها به مدت ۱ ساعت با باكتري آئروموناس هيدروفيلا با غلظت ۳×۱۰۸ سلول در ميلي ليتر مقابله داده شدند. در ادامه لاروها به مدت ۳ هفته با غذاي پليت شده به ميزان ۵،۳ درصد وزن بدن تغذيه شدند. نتايج نشان داد كه در ترکيب شيميايي آرتميا اروميانا و لارو تاس ماهي ايراني ميزان EPA و DHA بسيار کم بود، اما پس از غني سازي، مقدار EPA و DHA به ميزان چشمگيري افزايش يافت، ولي تفاوت معني داري از نظر رشد و بقاي لاروهاي ماهي در تيمارهاي مختلف مشاهده نگرديد.