سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مریم اسدی مهماندوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، گروه شیمی و حاصلخیزی خاک، میانه، ایران
ناصر نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، گروه علوم خاک، میانه، ایران
منوچهر فربودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، گروه علوم خاک، میانه، ایران

چکیده:
کلسیم مهمترین عنصر معدنی است که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. وجود این عنصر به ویزه در سیب باعث افزایش عمر انبارمانی آن می شود. به منظور بررسی اثر کلریدکلسیم بر زمان انبارمانی و درصد فساد و نقص داخلی میوه سیب ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۹۲ اجرا گردید. هدف از انجام این ازمایش یافتن غلظت مناسب کلرید کلسیم مصرفی در غوطه وری سیب برای افزایش مدت انبارمانی و خواص کیفی بود. غوطه وری کلرید کلسیم در چهار غلظت (شاهد، ۰/۵، ۱، ۱/۵ درصد)، سیب ها به مدت ۱۰ دقیقه به روش غوطه وری ساده تیمار شدند و به مدت دوماه در انبار در دمای ۱۰ درجه سلسیوس نگه داری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد اثر فاکتور زمان و کلرید کلسیم و همچنین اثر متقابل این دو فاکتور روی درصد فساد و نقص داخلی در سطح ۱ درصد معنی دار بود بیشترین میزان پوسیدگی در تیمار شاهد و کمترین میزان پوسیدگی مربوط به تیمار ۱/۵ درصد کلرید کلسیم به ترتیب ۳۸ و صفر درصد به دست آمد. غوطه وری با کلرید کلسیم باعث افزایش عمر انبارمانی و کاهش حساسیت نسبت به نابسامانی های فیزیولوژیک در میوه سیب در طول انبارمانی گردید.