مقاله اثر فاصله بوته و اندازه غده بذري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر فاصله بوته و اندازه غده بذري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله فاصله کاشت
مقاله غده بذري
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ورهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر فاصله کشت و اندازه غده بذري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي طي سال هاي ۸۳-۱۳۸۲ در ايستگاه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز اجرا شد. فاكتورA ، رقم در دو سطح، فاكتور B، فاصله بوته روي رديف در دو سطح و فاكتور C قطر غده بذري شامل چهار سطح بود. تجزيه واريانس مركب براي دو سال نشان داد كه اثر متقابل سه جانبه سال * رقم * فاصله بوته براي صفت تعداد ساقه هاي اصلي معني دار مي باشد كه بيان گر رفتار متفاوت رقم و فاصله بوته از نظر صفت فوق در دو سال آزمايش است. هم چنين اثر متقابل سال * رقم، سال * فاصله بوته و سال * اندازه غده بذري براي صفت عملكرد معني دار بود كه حاكي از تفاوت رفتار ارقام از نظر عملكرد در سال هاي آزمايش و تاثير پذيري متفاوت صفت عملكرد از فاصله بوته و اندازه غده بذري در طي دوسال آزمايش بوده است. مقايسه ميانگين ها براي دو سال آزمايش نشان داد كه رقم مورن از نظر اكثر صفات مورد بررسي بر رقم كاسموس برتر بود. فاصله كاشت ۲۰ سانتي متر موجب افزايش عملكرد غده و تعداد ساقه اصلي و كاشت با فاصله ۲۵ سانتي متر در توليد غده هاي ريز كمتر و غده هاي متوسط و درشت بيشتر، موثر بود. از نظر اندازه غده بذري نيز، اندازه ۳۵ تا ۵۵ ميلي متر براي كليه صفات مورد بررسي برتري نشان داد. به طور كلي نتايج حاصل نشان داد كه تركيب هاي تيماري رقم مورن، فاصله كشت ۲۰ تا ۲۵ سانتي متر و اندازه غده بذري ۳۵ تا ۵۵ ميلي متر مطلوب ترين تركيب تيماري بودند، اما در مواقعي كه زارع سيب زميني كار مجبور به برش غده بذري باشد تركيب تيماري رقم مورن، فاصله كشت ۲۰ سانتي متر و اندازه غده بزرگ تر از ۵۵ ميلي متر مطلوب ترين مي باشد. بنابراين با توجه به واكنش متفاوت ارقام سيب زميني به تراكم بوته و اندازه غده بذري توصيه مي شود كه جهت حصول عملكرد بالا، تلفيق رقم، تراكم بوته و اندازه غده بذري مورد توجه قرار گيرد.