مقاله اثر فاصله بين رديف، تراکم و الگوي کاشت ذرت سيلويي KSC704 درکشت تاخيري تابستانه بعد از برداشت برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر فاصله بين رديف، تراکم و الگوي کاشت ذرت سيلويي KSC704 درکشت تاخيري تابستانه بعد از برداشت برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت سيلويي
مقاله فاصله بين رديف
مقاله تراکم
مقاله الگوي کاشت
مقاله کشت تاخيري تابستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سوخت آبنداني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات فواصل بين رديف، تراکم و الگوي کاشت بر عملکرد سيلويي K.Sc704 با کشت تاخيري تابستانه بعد از برداشت برنج در سال زراعي ۱۳۸۷ در مرکز تحقيقات قراخيل شهرستان قائم شهر اجرا گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار انجام شد. تيمارها شامل فواصل ۶۵، ۷۵ و ۸۵ سانتي متر بين رديف، دو الگوي کاشت تک رديفه خطي و دو رديفه زيگزاگي و دو سطح تراکم کاشت ۷۰ و ۸۰ هزار گياه در هکتار بود. نتايج نشان داد فواصل بين رديف تنها بر عملکرد علوفه تر موثر بود. قطر بلال و وزن خشک تک گياه در تراکم ۷۰ هزار گياه در هکتار بيشتر بود. قطر ساقه و عملکرد علوفه تر در واحد سطح با کشت دو رديفه زيگزاگي بيشتر از کشت تک رديفه خطي بود. بيشترين نسبت وزن تر بلال به کل و کمترين نسبت وزن تر ساقه به کل تحت تراکم ۷۰ هزار گياه در هکتار با الگوي کشت دو رديفه زيگزاگي بدست آمد. بلندترين طول بلال براي فاصله ۶۵ سانتي متر بين رديف و با کشت دو رديفه زيگزاگي حاصل شد. حداکثر عملکرد علوفه تر تحت اثرات متقابل سه گانه براي فاصله ۶۵ سانتي متر بين رديف با تراکم ۸۰ هزار گياه در هکتار در کشت دو رديفه زيگزاگي بدست آمد که برابر ۵۸۴۶۳ کيلوگرم در هکتار بود، اما وزن خشک تک گياه تحت فاصله ۸۵ سانتي متر بين رديف با ۷۰ هزار گياه در هکتار و کشت تک رديفه خطي حاصل گرديد.