سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عبادی – اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی,
عبدالقیوم قلی پوری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رسول نیکخواه بهرامی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر فاصله بین بوته ها در روی ردیف (۰/۳، ۰/۶، و ۰/۹ متر) و هرس ساقه اصلی (عدم حذف ساقه ، حذف ساقه اصلی پس از تشکیل ١٢ و ١٦ گره در ساقه اصلی ) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo ،var.styriaca) بصورت آزمایش فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ٨٤ در اردبیل انجام شد در این تحقیق تعداد شاخه های فرعی ، تعداد برگ ، گره حاوی اولین میوه ،، تعداد میوه در بوته ، متوسط وزن تر میوه ، قطر میوه ، تعداد دانه در میوه ، وزن هزار دانه، تعداد میوه در هکتار ، عملکرد میوه و دانه در ه کتار مورد آزمایش قرار گرفتند . نتایج نشان داد ، فاصله بین بوته ها در روی ردیف بر روی تعداد شاخه فرعی ، تعداد برگ ، متوسط وزن تر میوه ، قطر میوه ، وزن هزار دانه ، تعداد میوه در هکتار و عملکرد میوه و دانه در هکتار اثر معنی دار داشت . نتایج همچنین نشان داد هرس ساقه اصلی بر روی کلیه صفات اندازه گیری شده بجز متوسط وزن تر میوه ، قطر میوه ، تعداد دانه در میوه و وزن هزار دانه اثر معنی دار دارد.بهترین نتایج از نظر صفات اندازه گیری شده در تیمار فاصله ۰/۳ متر بین بوته ها در روی ردیف وهرس ساقه پس از تشکیل ١٢ گره حاصل شد.