مقاله اثر فاصله رديف کاشت و تراکم بوته بر برخي صفات زراعي گلرنگ رقم محلي اصفهان «کوسه» در کشت تابستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر فاصله رديف کاشت و تراکم بوته بر برخي صفات زراعي گلرنگ رقم محلي اصفهان «کوسه» در کشت تابستانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد دانه و روغن
مقاله فاصله رديف و گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاديان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر فواصل رديف کاشت و تراکم بوته بر برخي صفات زراعي گلرنگ، رقم محلي اصفهان به نام «کوسه» در کشت تابستانه، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمد. عامل اصلي شامل فواصل رديف کاشت ۲۰ و ۳۰ سانتي متر (به صورت مسطح) و ۴۵ سانتي متر (به صورت جوي و پشته) و عامل فرعي شامل تراکم هاي ۴۰ و ۵۰ بوته در مترمربع بودند. نتايج نشان داد که ارتفاع بوته و وزن هزار دانه تحت تاثير فاصله رديف کاشت قرار نگرفتند. با کاهش فاصله رديف، تعداد شاخه هاي فرعي در بوته، تعداد طبق در شاخه هاي فرعي، در بوته و در مترمربع، تعداد دانه در طبق، عملکرد تک بوته و عملکرد در واحد سطح، شاخص برداشت و ميزان و عملکرد روغن به طور معني داري کاهش يافتند. اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته، تعداد طبق در شاخه هاي فرعي، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، شاخص برداشت و ميزان و عملکرد روغن معني دار نبود. با افزايش تراکم بوته، تعداد شاخه هاي فرعي در بوته و در مترمربع، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته و در مترمربع و عملکرد تک بوته به طور معني داري کاهش يافتند. حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح (۳۱۵۰ کيلوگرم در هکتار) در فاصله رديف ۲۰ سانتي متر و تراکم ۵۰ بوته در مترمربع به دست آمد. بنابراين، آرايش کاشت فوق براي کشت تابستانه گلرنگ، رقم محلي اصفهان، در شرايط مشابه با آزمايش حاضر مناسب به نظر مي رسد.