سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدیر محمدی – کارشناس ارشد زراعت، سیدنی، استرالیا
علیرضا قهرمانی – معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه
قباد شعبانی – معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فواصل مناسب بین ردیف های کاشت و بین بوته ها در روی ردیف کاشت تعیین کننده فضای رشد قابل استفاده هر بوته می باشد.تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته ها در واحد سطح موجب استفاده بهتر از رطوبت و مواد غذایی و نور گردیده و موجب افزایش عملکرد می شود.همچنین زمان مناسب کاشت باعث می شود که گیاه از شرایط محیطی استفاده بهتر و بیشتری بنماید و دوره گلدهی آن کمتر با حرارتهای بالا برخورد نماید لذا به منظور تعیین اثر تیمارهای مختلف فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه در سال ۱۳۷۹ انجام گردید.آزمایش به صورت طرح کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار پیاده شد.۳ تیمار فاصله ردیف ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر به عنوان فاکتور اصلی A ، ۲ تاریخ کاشت ۱۲ خرداد و ۲۴ خرداد ماه به عنوان فاکتور فرعی B ، ۳ تیمار فاصله بوته ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر به عنوان فاکتور فرعی فرعی C را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بالاترین عملکرد دانه در فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر ( ۴۱۰۳ کیلوگرم دانه در هکتار )، تاریخ کاشت اول ( ۳۳۸۳/۰۴کیلوگرم در هکتار ) و نیز فاصله بوته ۵ سانتی متر ( ۳۴۸۳ کیلوگرم در هکتار ) بدست آمد.