سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل فرجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمد علی آقاجانی نسب – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

اثر فاصله ردیف، میزان بذر و ژنوتیپ بر وقوع پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کانولا ،(Sclerotinia sclerotiorum) در آزمایشی به صورت فا کتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی ۸۳-۱۳۸۱ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بررسی شد . ٢ ژنوتیپ آپشن ٥٠٠ و اس‐- ٣ و ٣ میزان بذر ۴، ۶ و ۸ کیلوگرم در هکتار به صورت فا کتوریل در کرت های اصلی و ۳ فاصله ردیف ۱۲، ۲۴ و ۳۶ سانتی متر در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مر کب نشان داد که بیشتر بودن طول دوره رویش، ارتفاع بوته و خوابیدگی بو ته ها و همچنین تولید ساقه های نازک تر در سال اول نسبت به سال دوم آزمایش، سبب افزایش معنی دار درصد بروز بیماری گردید . درصد بروز بیماری در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب ۱۵/۹ و ۱/۴ درصد بود . درصد بیمار ی در ژنوتیپ اس -۳ (۷/۳ درصد) به دلیل داشتن قطر ساقه اصلی بیشتر، ارتفاع بوته کمتر و مقاومت به خوابیدگی بیشتر، پایین تر از ژنوتیپ آپشن ۵۰۰ (۱۰/۰ درصد) بود. افزایش میزان بذر و فاصله ردیف با افزایش ارتفاع بوته، تولید بوته های نازک تر و کاهش مقاومت به خوابیدگی س بب افزایش درصد بیماری شد.