سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صابر سیف امیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
سید عطاء اله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حسن خانزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
معرفت قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

الگوی کشت و میزان بذر مصرفی از پارامتر های مهم زراعی هستند که بر رشد و نمو گیاهان زراعی به ویژه کلزا تاثیر می گذارند. این دو عامل علاوه بر تاثیر روی مولفه های یاد شده باعث تنظیم رشد و نمو گیاهان زراعی می گردند. این آزمایش نیز به منظور برسی و مطالعه اثر الگوی کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا رقم RGS003 در سال زراعی ۸۵-۸۴ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان به مورد اجرا در آمد . طرح به صورت اسپلیت بلوک و در قالب بلوک های کاملا تصادفی و در چهار تکرار به اجر ا در آمد کرتهای اصلی در این آزمایش ، فواصل ردیفهای کاشت ۱۲/۵ و ۲۵ سانتیمتر و کرتهای فرعی میزانهای ۵، ۷ ، ۹ کیلوگرم در هکتار بود عملیات کاشت در آخر مهرماه با استفاده از دستگاه برزگر همدانی انجام پذیرفت طول خطوط کاشت ۸ متر در نظر گرفته شد . در طی دوره رشد یاداش ت برداریهای لازم از جمله صفات فنولوژیک رشد (تاریخ شروع و اتمام گلدهی، تاریخ رسیدگی)، عملکرد و اجزای عملکرد انجام شد. نتایج نشان داد که فاصله ردیف ۲۵ سانتیمتر با عملکرد دانه ۳۳۹۵/۵ کیلوکرم در هکتار بیشتر از فاصله ردیف ۱۲/۵ سانتیمتر ۳۰۰۸/۰۸۳ کیلوگرم در هکتار بود . بین سطوح میزان بذر اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که تیمار میزان بذر ۷ کیلوگرم در هکتار از حداکثر عملکرد (۳۳۵۳/۲۵ کیلوگرم در هکتار) برخوردار بوده است. میانگین عملکرد تیمارهای میزان بذر ۵ کیلوگرم و ۹ کیلوگرم در هر هکتار به ترتیب ۳۲۹۹/۲۵ و ۲۹۵۷/۳۷۵ کیلوگرم در هکتار بوده است.