سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور سعیدی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید وزان – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حشمت امیدی – عضوهیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
مهنوش نکوزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در سورگوم دانه ای محلی سراوان بود . بدین منظور آزمایشی بر روی سورگو م دانه ای رقم محلی سراوان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کاشت (در سه سطح ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت به فاصله هر ۱۵ روز )و تراکم (در چهار سطح با فاصله ثابت بین خطوط ۶۰ سانتیمتر و فاصله روی ردیف ( ۵، ۷، ۹ و ۱۱ سانتیمتر) با چهار تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان اجرا شد در بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای آن تاریخ کاشت اثر معنی داری بر وزن هزار دانه نداشت ، اما سایر مولفه ها ی عملکرد را کاهش داد . افزایش تراکم بر وزن هزار دانه نیز تاثیر معنی داری نشان نداد . با افزایش تراکم تعداد دانه در پانیکول و شاخص برداشت کاهش، ولی عملکرد دانه، عملکرد پروتئین و عملکرد بیولوژیک افزایش یافتند. با توجه به نتایج این آزمایش برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و پروتئین می توان از کشت در ۱۵ فروردین و با تراکم (۵×۶۰=a.b) استفاده نمود.