سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان خوشنام – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر فاصله های کاشت بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت انجام گرفت .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار بر روی کلزا رقم ها یولا۴۰۱ به مرحله اجراء درآمد فاکتور اول عبارت از فاصله کاشت در دو سطح ۱۵ و ۳۰ سانتیمتر و فاکتور دوم عبارت از مبارزه با علف های هرز در دو سری رقابت و تداخل علف های هرز با کلزا تا مراحل کوتیلدونی، ۲ برگی، ۴ برگی، ۸ برگی، گلدهی کلزا و شاهد (تمام فصل ) بودند . علف های هرز در تیمارهای مورد نظر بعد از طی رقابت یا کنترل تا روزهای مذکور، به ترتیب تا پایان دوره وجین شده و یا دست نخورده باقی ماندند.پس از برداشت محصول کلزا در هر تیمار و تعیین نسبت آنها با شاهد (کنترل در تمام فصل )، داده های تیمارهای رقابت و حذف به ترتیب در توابع لجستیک و گامپرتز برازش دادهشدند تا دوره بحرا نی کنترل علف های هرزکلزا به دست آید. با در نظر گرفتن پنج درصد کاهش قابل قبول عملکرد، در فاصله کاشت ۱۵ سانتی متر یکدوره ۵۸ روزه مصادف با مراحل سبز شدن تا ۱۰ برگی کلزا و با احتساب ۱۰ درصد کاهش مجاز عملکرد یک دوره ۲۹ روزه مصادف با مراحل ۲ تا ۶ برگی کلزا به عنوان دوره بحرانی کنترل علف های هرز تعیین گردید. در فاصله کاشت ۳۰ سانتی متر نیز با احتساب ۵درصد کاهش قابل قبول عملکرد، یک دوره ۶۳ روزه بین مراحل ۲ تا ۱۰ برگی کل زا و با در نظر گرفتن ۱۰ درصد کاهش مجاز عملکرد یک دوره ۲۷ روزه مصادف با مراحل ۴ تا ۸ برگی کلزا به عنوان دوره بحرانی کنترل علف های هرز به دست آمد