سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر عاشوری ساحلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
میر جلیل قریشی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
علی حاتمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
علی اصغر نصرالله نژاد قمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و شاخص های رشد ماش آزمایشی در مزرعه دانشگاه کشاورزی ایلام در تابستان ۱۳۸۵ انجام شد . طرح آزمایش، فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود . فاکتورها شامل سه فاصله ردیف کاشت ( ۲۵، ۵۰ و ۷۵ سانتی متر ) و سه رقم زراعی (مهر، پرتو و گوهر ) بودند . نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد و سرعت رشد محصول ، ماده خشک کل و شاخص سطح برگ از فاصله ردیف کاشت پایین به دست آمد . پرتو به عنوان بهترین رقم از نظر صفات مورد اشاره شناخته شد . در همه تیمار ها در مرحله شروع رسیدگی دانه ( ۱۲۰۰ درجه روز رشد ) حداکثر سرعت رشد محصول حاصل شد . اثر متقابل رقم × فاصله ردیف کاشت برای عملکرد معنی دار گردید . نظر به اینکه بالاتر ین عملکرد در عرض کاشت ۲۵ سانتی متر حاصل گردید، توصیه می شود ماش بعد از برداشت غلات با فاصله کاشت ۲۵ سانتی متر کشت گردد.