سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ربیعی – محققین موسسه تحقیقات برنج کشور
مسعود کاوسی – محققین موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین بهترین فاصله کاشت و نیاز نیترو ژن کلزا هیبریدهایولا ۳۰۸ در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور در سال های زراعی ۸۴-۱۳۸۲ به مرحله اجرا درآمد . این آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های تصادفی در سه تکرار انجام گردید . تامل اول شامل سه فاصله ردیف ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ سانتی متر و عامل دوم شامل چهار مقدار کود نیتروژنه خالص از منبع اوره بر اساس آزمون خا ک و توصیه کودی موسسه تحقیقات خا ک و آب به میزان ۰/۷-۱-۱/۳-۱/۶R مقدار توصیه شده در نظر گرفته شد . در این آزمایش صفات مهم زراعی از قبیل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد کپسول در بوته ، تعداد دانه در کپسول ، طول کپسول ، وزن هزار دانه ، عملکرد بیولو ژیکی، شاخص برداشت ، عملکرد دانه ، درصد روغن، عملکرد روغن و برخی از خصوصیات مرفولو ژیکی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل نیتروژنجزیه واریانس مرکب بین تیمارها نشان داد که بین سال های مورد آزمایش ، ازنظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت. از سوی دیگر، بین فواصل کاشت از نظر صفات ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، تعداد کپسول در بوته و تعداد کپسول در شاخه فرعی اختلاف معنی داری وجود داشت . اگر چه بین فواصل کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار مشاهده نگردید اما فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر با عمل ک رد ۱۹۴۷ کیلوگرم در هکتار نسبت به فاصله خطوط ۲۵ و ۳۰ سانتمیتر برتری داشت . بین تیمار های کودی از نظر اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. میزان مصرف ۱/۶R و ۱/۳R بامیانگین عملکرد ۲۲۸۹ و ۲۰۲۹ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین عملکرد دانه را دارا بوده و مشترکا در گروه a قرار دارند . اثر متقابل فاصله کاشت و مصرف کود نیتروژنه برای هیچ کدام از صفات معنی دار نگردید . از نظر درصد روغن بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشته و افزایش نیترو ژن باعث کاهش درصد روغن نگردید . بین فواصل کاشت ، فاصله کاشت ۲۰ سانتی متر با مقدار ۸۸۷/۴ کیلوگرم در ه کتار و بین تیمار های کودی، تیمار کودی ۱/۶R با میانگین ۱۰۰۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن را دارا بودند.