مقاله اثر فاضلاب تصفيه شده همراه با مقادير مختلف کودهاي دامي و شيميايي بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر فاضلاب تصفيه شده همراه با مقادير مختلف کودهاي دامي و شيميايي بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب تصفيه شده
مقاله کود دامي
مقاله کود شيميايي
مقاله عملکرد
مقاله عناصر ماکرو و ميکرو
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پاي گذار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه شهر زابل به همراه کودهاي دامي و شيميايي بر غلظت عناصر مختلف و عملکرد علوفه و دانه ذرت، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۵-۸۶ در پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل انجام گرفت. تيمار اصلي طرح شامل دو سطح :W1 آبياري با آب معمولي و :W2 آبياري با پساب خروجي تصفيه خانه شهر زابل بود. تيمار فرعي، پنج سطح کودي شامل :F1 عدم کوددهي، :F2 100درصد کود دامي، :F3 50درصد کود دامي،F4 : 100درصد کود شيميايي و :F5 50درصد کود شيميايي را در بر داشت. نتايج نشان داد استفاده از پساب به طور معني داري سبب افزايش عملکرد علوفه تازه، خشک و دانه ذرت نسبت به آبياري معمولي مي گردد. همچنين تيمار پساب، تاثير معني داري بر غلظت عناصر N، P و K در علوفه گياه ذرت داشت اما تاثير آن بر غلظت Zn، Mn و Fe معني دار نبود. در بين تيمارهاي کودي نيز، بالاترين عملکرد علوفه تازه، علوفه خشک و دانه و همچنين غلظت عناصر N،P  و K از تيمار ۱۰۰ درصد کود شيميايي حاصل شد. بالاترين ميزان غلظت عناصر Zn،Mn  و Fe نيز در علوفه ذرت از تيمار ۱۰۰ درصد کود دامي به دست آمد.