سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
عنایت آرامشیان – کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
علی رحیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج باشگاه پژوهشگران جوان، گروه کشاورزی، یاسوج

چکیده:
به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب و سطوح مختلف فسفر بر عمکرد بیولوژیک و شاخص های رشد گندمرقم محلی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و چهار تکرار، در شرایط گلخانه ای در منطقه بویراحمد و در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل در سطوح صفر ((P(0، ۱۵۰ ((P(150) کیلوگرم در هکتار و سطوح آبیاری شامل تیمار اول (F) شامل آبیاری مداوم با پساب فاضلاب شهری، تیمار دوم ((F(75) شامل آبیاری با مخلوطی از پساب فاضلاب شهری به نسبت ۷۵ % و آب معمولی به نسبت ۲۵ %، تیمار سوم ((F(50) شامل آبیاری با مخلوطی از پساب فاضلاب شهری و آب معمولی به نسبت ۵۰%+۵۰% نتایج نشان داد که اثر اصلی فاضلاب بر شاخص سطح برگ در سطح ۵% معنی دار بود. حداکثر شاخص سطح برگ (۳/۳۵۱) در تیمار فاضلاب دائم (F) حاصل شد. اثر اصلی فسفر بر شاخص سطح برگ در سطح ۱% معنی دار بود . سطوح ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به ترتیب با شاخص سطح برگ ۳/۱۰۹ و ۳/۱۱۵ بیشترین مقدار را داشتند. فاکتور فاضلاب دایم با حداکثر سرعت نسبی رشد (۲/۸۷۴) را حاصل نمود. حداکثر سرعت رشد نسبی (۲/۶۷۱) در سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر حاصل شد. تیمار (F-P(150 با عملکرد بیولوژیکی (۳۴۵/۲ گرم در متر مربع بیشترین مقدار را حاصل نمود.