مقاله اثر فاكتورهاي رشد پلاكتي مشتق از ژل پلاكتي تهيه شده از پلاكت هاي تاريخ گذشته بر رده هاي مختلف سلولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر فاكتورهاي رشد پلاكتي مشتق از ژل پلاكتي تهيه شده از پلاكت هاي تاريخ گذشته بر رده هاي مختلف سلولي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي غني از پلاكت
مقاله عوامل رشد مشتق از پلاكت
مقاله رده سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيوي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري نقده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان راحله
جناب آقای / سرکار خانم: عدالتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي اصل پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي رودكنار مهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه استفاده از فاكتورهاي رشد به صورت ژل پلاكتي، در ترميم هر چه سريع تر زخم ها، رو به افزايش مي باشد. هدف از مطالعه بررسي امكان استفاده از پلاكت هاي كهنه به عنوان منبع اصلي براي تهيه ژل پلاكتي و هم چنين جايگزين مكمل هايي مثل FCS و FBS در محيط كشت بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تجربي پلاكت اهداكنندگان پس از خونگيري توسط سانتريفوژ جداسازي شد. به منظور اثبات اين فرضيه كه ژل پلاكتي و عوامل رشد حاصل از آن در پلاكت هاي تاريخ گذشته توانايي تكثير سلول هاي مختلف را دارا هستند، از پلاسماي تازه غني از پلاكت و پلاكت هاي تاريخ گذشته با روش هاي مختلف، عوامل رشد پلاكتي تهيه و ميزان فاكتورهاي رشد و رشد سلول ها در محيط كشت توسط روش الايزا و MTT اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه پلاكت هاي كهنه با كيفيتي مشابه با پلاكت هاي تازه مي توانند در تهيه ژل پلاكتي مورد استفاده قرار گيرند، هم چنين ميزان فاكتورهاي رشد آزاد شده از پلاكت هاي تازه و كهنه در روش تهيه ژل پلاكتي از تمام روش هاي مورد استفاده در تحقيق بيشتر و اثر پروليفراتيو عوامل رشد حاصل از آن ها نيز روي كشت سلولي يكسان مي باشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد ميزان غلظت فاكتورهاي رشد آزاد شده از پلاكت هاي كهنه با مقادير حاصل از پلاكت هاي تازه يكسان و اثرات فاكتورهاي رشد حاصل از هر دو گروه بر ميزان رشد سلولي به يك اندازه است. اين امر نويدبخش استفاده از پلاكت هاي كهنه در راستاي كاربردهاي نوين مي باشد.