مقاله اثر فاکتور رشد فيبروبلاست- ۸ و خارپشت صوتي بر بيان نشانگرهاي دوپاميني در سلول هاي اپي تليال آمنيون انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر فاکتور رشد فيبروبلاست- ۸ و خارپشت صوتي بر بيان نشانگرهاي دوپاميني در سلول هاي اپي تليال آمنيون انساني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمنيون
مقاله سلول هاي اپي تليال
مقاله نورون ها
مقاله دوپامين
مقاله اف جي اف هشت
مقاله خارپشت صوتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدياني ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير‏‏‏‏ مطالعات زيادي‏‏‏‏‏‏ در زمينه استفاده از سلول هاي بنيادي جنيني براي درمان بيماري پارکينسون به عنوان يک درمان جايگزين صورت گرفته است. با توجه به اين واقعيت که سلول هاي اپي تليال آمنيوني داراي توانايي تمايز به بسياري از سلول ها هستند، همچنين به علت عدم ايجاد کارسينوما و نداشتن مشکل اخلاقي مربوط به سلول هاي بنيادي جنيني، مي‏توان از آنها به عنوان يک منبع جايگزين در سلول درماني استفاده نمود. اين مطالعه با هدف بررسي اثر فاکتور رشد فيبروبلاست۸- و خارپشت صوتي (Sonic Hedgehog) بر بيان نشانگرهاي دوپاميني در سلول هاي اپي تليال آمنيون انساني انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه، تمايز سلول هاي اپي تليال آمنيوني به سلول هاي عصبي دوپامينرژيک به صورت برون‏تن به مدت ۲۱ روز با استفاده از فاکتورهاي رشد
shh (Sonic Hedgehog) و فاکتور رشد فيبروبلاست (FGF8) 8- بررسي گرديد و مارکرهاي b-tubulin III، TH،DAT  و DbH با روش ايمونوسيتوشيمي ارزيابي شدند. براي مقايسه و آناليز بين گروه ها از آزمون تي تست، واريانس و پس آماري توکي استفاده گرديد. تفاوت ها در دو سطح P<0.01 و P<0.05 ارزيابي شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد ترکيبي از فاکتورهاي رشد
Shh و FGF8 سطح بالاتري از TH را در مقايسه با گروه بدون آنها يا هر کدام از آنها به تنهايي بيان مي کند. به علاوه،Shh  بر ميزان بيان DAT در مقايسه با DbH موثرتر از FGF8 مي باشد.
نتيجه گيري: اين نتايج بيانگر آن است که سلول هاي اپي تليال آمنيوني توانايي تمايز به سلول هاي عصبي دوپاميني را دارند و اين توانايي تحت تاثير فاکتورهاي رشد Shh و FGF8 قرار مي گيرد.