مقاله اثر فاکتور محيطي آب زير زميني در پراکنش تيپهاي گياهي در اراضي حاشيه پلاياي ميقان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر فاکتور محيطي آب زير زميني در پراکنش تيپهاي گياهي در اراضي حاشيه پلاياي ميقان اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاياي اراک
مقاله فاکتورهاي محيطي
مقاله متغير هاي آب
مقاله احتياجات اکلوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين فاکتورهاي محيطي آب و پوشش گياهي مي باشد؛ به عبارت ديگر، يافتن فاکتورهايي مي باشد که بيشترين تاثير را در پراکنش تيپهاي پوشش گياهي در حاشيه پلاياي اراک دارند. پس از تهيه نقشه اوليه پوشش گياهي اقدام به نمونه گيري از آب و پوشش گياهي گرديد. سپس متغيرهاي آب شاملK+ ، Na+،CI ، Mg+2، %Na (درصد سديم تبادلي)، Th، SAR+2، Co3، Hco3، So4،TDS  (سختي کل)، EC، pH و Anion (سولفاتها، بي کربناتها و کلرات) اندازه گيري گرديد. سپس با استفاده از تکنيکهاي چند متغيره شامل آناليز مولفه اصلي (PCA) و آناليز تطبيق متعارفي (CCA) داده هاي جمع  آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که الگوي پراکنش گونه هاي گياهي با منيزيم، سختي آب، کلر، مجموع يونها، هدايت الکتريکي و آنيون آب ارتباط دارند. همچنين با توجه به نتايج مي توان گفت که مطابق وضعيت زيستگاه، احتياجات اکولوژيکي و دامنه تحمل هر گونه رابطه مهمي با خصوصيات آب دارد.