سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک درویشی – کارشناس محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد علیرمایی – کارشناس محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس زارعیان – کارشناس محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

ذرت از جمله محصولات استراتژیک و ارزشمندی است که سطح زیر کشت آن در ایران در سال زراعی ۸۴-۸۳ بالغ بر دویست و هفتاد و چهار هزار هکتار بوده و برای رسیدن به خودکفایی تا چهارصد و پانزده هزار هکتار افزایش خواهد یافت که دسترسی به بذر با کیفیت مطلوب از مهم ترین ضروریات آن می باشد. مهم ترین رقم زراعی ذرت در ایران رقم هیبرید ۷۰۴ است که یازده هزار تن بذر استاندارد این رقم در سال زراعی گذشته در کشور تولید شده است. تولید این میزان بذر استاندارد توسط یک سیستم فرآوری صورت می گیرد که دستگاه بوجاری وزنی در انتهای آن قرار دارد. این دستگاه بذور و موادی را که چگالی آنها از بذر مورد نظر کمتر یا بیشتر باشد از توده بذری جداکرده و حذف می نماید. در این تحقیق بذور ذرت هیبرید ۷۰۴ که قوه نامیه آنها بین ۸۰ تا ۸۶ درصد بود در قالب پارتهای ده تنی توسط دستگاه بوجاری وزنی مورد فرآوری مجدد قرار گرفت و تاثیر این فرآوری مجدد بر جوانه زنی بذور مورد مطالعه با استفاده از آزمون TTEST ارزیابی شد و مشخص گردید که فرآوری مجدد توسط دستگاه بوجاری وزنی درصد جوانه زنی هر سه اندازه بذری را به طور کاملا معنی داری افزایش می دهد . تاثیر نوع دستگاه بوجاری وزنی و اندازه بذری بر قوه نامیه بذور مورد مطالعه با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی نامتعادل ارزیابی شد و مشخص گردید که دو نوع دستگاه بوجاری وزنی مورد استفاده در آزمون (عامل نخست مورد بررسی ) از لحاظ افزایش جوانه زنی بذور ذرت تفاوت معنی داری با هم نداشتند ، در حالی که اندازه بذر (عامل دوم مورد بررسی ) در افزایش جوانه زنی بذور به شکل متفاوت عمل کرده و اندازه های پهن و متوسط بیشتر از اندازه گرد در ارتقاء قوه نامیه بذور موثر بوده اند.