سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار شرفی – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالحمید جعفری – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

در فولادهای زنگ نزن مقاوم به حرارت، عمل حفاظت در برابر خوردگی در دمای بالا با تشـکیل پوسـته اکسید کـروم (Cr2O3) بـر روی سـطح محقـق مـی گـردد . ایـن لایـه دردماهـای بـالا- بـالاتر از ١٠٠٠ ° C- تبخیرشده و ناپایدار گشته و عمل حفاظت را به خوبی انجام نمی دهد . با انجام عمل آلومینایزینگ بـر روی فولاد، پوسته اکسیدی آلومینایی (Al2O3) در دماهای بالا بر روی سطح فولاد ایجاد شده و سـبب افـزایش مقاومت به کربوریزاسیون فولاد می گردد . در این تحقیق عملیات آلومینایزینگ بر روی فولاد زنـگ نـزن مقاوم به حرارت DIN 1.4837 انجام شده است . سپس نمونه های آلومینـایز شـده و آلومینـایز نشـده تحـت عملیات کربوریزاسیون قرار گرفتند . ساختار نمونه هـا بـه وسـیله میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی (SEM)بررسی شده و توسط ) ) EDAX آنالیز شیمیایی گردیدند . فازهای موجود بـر روی سـطح نمونـه هـا توسـط دستگاه (XRD) شناسایی شدند، سختی و عمق نفوذ به وسیله میکرو سختی سـنجی بررسـی شـد . نتـایج بـه
دست آمده نشان می دهد که مقاومت بـه کربوریزاسـیون نمونـه هـای آلومینـایز شـده بـه طـور چشـمگیری افزایش یافته است .