سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی
محمدرضا فرهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی

چکیده:

فرایند آلومینایزینگ یکی از روش های موجود برای افـزایش مقاومـت بـه اکـسیداسیون فولادهـا در دماهـای بـالا می باشد . مقاومت به اکسایش فولاد های مقاوم به حرارت عمدتاً ناشی از به وجود آمدن لایه اکسید کروم بر سـطح فولاد می باشد . این لایه در دماهای بالا حدود ۱۰۰۰ ° C ناپایدار گشته و نمی تواند عمل حفاظت را به خـوبی انجـام دهد . تحقیقات اخیر نشان می دهد که عمل آلومینایزینگ با ایجاد یک لایه اکسید آلومینیـوم در دماهـای بـالا کـه پایداری بیشتری دارد باعث ب هبود خواص اکسایشی این فولادها می شود . در این تحقیق عملیات آلومینایزینگ بـر روی فــولاد زنــگ نــزن نــسوز DIN 1,4837 انجــام شــد . ســپس ســاختار نمونــه هــای آلومینیــایز شــده بـ ـهوســیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه (XRD) مورد بررسی قرار گرفته و فازهای موجـود در لایـه هـا شناسایی و به وسیله EDX آنـالیز شـیمیایی گردیدنـد مقاومـت بـه اکـسایش ایـن فولادهـا در دو دمـای ۷۰۰ ° C و۱۱۰۰ ° C و در مدت زمان های ۱۰۰و ۷۵ ، ۵۰ ، ۲۵ ،۱۰، ۵ ،۳/۵ ،۲/۵ ،۱/۵ ، ۰/۵ . ساعت مورد بررسی قرار گرفـتنتایج آزمایش ها نشان می دهد که نمونه های آلومینیایز شده مقاومت به اکسایش قابل ملاحظه ای یافته اند .