سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه شعبان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطا اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
فواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی رابطه تنش پیری تسریع شده بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی ، مطالعه ای بر روی ۵ رقم گندم در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال ۱۳۸۶ انجام شد. این آزمایش با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . فاکتورهای آزمایشی شامل رقم (چمران، فلات، شعله، استار، روشن) و سطح فرسودگی (بذر در شرایط نر مال و بذر فرسوده) بودند. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که اثر فرسودگی بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، ضریب آلومتریک ، طول ریشه چه، طول ساقه چه و طول گیاهچه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار می باشد. براساس مقایسه میانگین ها بین ارقام فرسوده نیز تفاوت معنی داری دیده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که فرسودگی بذر باعث کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ضریب آلومتریک ، شاخص بنیه بذر و سایر مولفه های جوانه زنی شده است. بطورکلی نتایج این آزمایش مشخص نمود که رقم گندم روشن بیش از ارقام چمران، فلات، چناب و استار به این نوع تنش مقاوم بوده است.