سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدی محمدی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از پیامدهای فرسودگی بذر ، کاهش رشد گیاهچه است . رشد گیاهچه را می توان به صورت حاصل ضرب سه جز ( ۱) وزن اولیه بذر، ( ۲) نسبت پویایی ذخایر بذر ، و ( ۳) کارآیی تبدیل ذخایر پویا شده به بافت گیاهچه ، در نظر گرفت . دقیقا مشخص نیست که کدام جزء (اجزا) رشد گیاهچه ، در نتیجه فرسودگی بذر دچار اختلال شده و منجر به کاهش رشد گیاهچه می شود. به منظور پاسخ به این سوال و بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذور فرسوده، دو آزمایش فرسودگی بذر در دمای ۳۴ و ۴۰ درجه سانتی گراد انجام شد. تیمارها شامل مدت زمانهای مختلف فرسودگی بذر بودند. آزمون های جوانه زنی، رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی برای تیمارها انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو آزمایش، فرسودگی بذر منجر به کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین کاهش درصد گیاهچه های نرمال شد . رشد گیاهچه و نسبت پویایی ذخایر بذر کاهش معنی داری داشت . اما تاثیر فرسو دگی بر کارایی تبدیل ذخایر پویا شده به بافت گیاهچه غیر معنی دار بود. بنابراین، تلاش ها در زمینه بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه در برنامه های اصلاح و تولید گیاه، باید در جهت بهبود نسبت ذخایر پویا شده بذر، متمرکز شوند.