مقاله اثر فرم رويشي و مقدار پوشش گياهي بر توليد رواناب و رسوب اراضي مرتعي منطقه سوادکوه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر فرم رويشي و مقدار پوشش گياهي بر توليد رواناب و رسوب اراضي مرتعي منطقه سوادکوه مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش گياهي
مقاله شبيه ساز باران
مقاله رواناب و رسوب
مقاله سوادکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاک از مهم ترين معضلات زيست محيطي، کشاورزي و توليد غذا در جهان است، که تاثيرات مخربي بر تمام اکوسيستم هاي طبيعي و تحت مديريت انسان دارد. اين اثرات در ارتباط با مديريت و کاربري اراضي است. تخريب پوشش گياهي مي تواند باعث تشديد فرسايش شود. اين پژوهش براي شناخت بهتر نقش پوشش گياهي در کنترل فرسايش خاک و توليد رواناب و رسوب در اراضي مرتعي منطقه سوادکوه مازندران انجام شد. بدين منظور سه فرم رويشي گندميان، پهن برگان و بوته اي ها در منطقه شناسايي شد. در مرحله بعد در هريک از فرم هاي رويشي به تعيين سايت هايي به مساحت ۱۰×۱۰ متر و با شرايط طبيعي و توپوگرافي يکسان اقدام شد. در مجموع ۱۰ سايت ۱۰۰ متر مربعي براي فرم گندميان و ۷ سايت ۱۰۰ متر مربعي براي فرم هاي پهن برگ و بوته اي انتخاب شد. در هر يک از سايت ها ۶ ميکروپلات ۳۰×۳۰ سانتي متر به صورت تصادفي مستقر شد. با برداشت پوشش تاجي از سطح ميکروپلات ها، سه تکرار پوشش صفر، ۵۰ و ۱۰۰ درصد ايجاد شد. در هر يک از اين سايت ها حجم رواناب، غلظت رسوب، بار رسوب، آستانه شروع و ضريب هرزآب با استفاده از شبيه ساز مصنوعي باران اندازه گيري شد. نتايج نشان داد بيشترين و کمترين مقدار رواناب به ترتيب در فرم رويشي پهن برگ و گندميان و در پوشش صفر و ۱۰۰ درصد مشاهده شد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد ميانگين غلظت رسوب در فرم بوته اي به طور معني دار بيشتر از گندميان و در پوشش ۱۰۰ درصد به طور معني دار کمتر از صفر و ۵۰ درصد است.