سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
منیژه فلاحتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
اعظم پورقاضی – استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدتقی فلاحی – دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله ویژگی های ساختار الکترونی NbB2 و MoB2 با استفاده از نرم افـزار ویـن دو هـزار بـه روش امـواج تخت بهبود یافته ی خطی – با پتانسیل کامل ) (FP-LAPW بر اسـاس نظریـه ی تـابعی چگـالی (DFT) و تقریـب شیب تعمیم یافته (GGA) برای محاسبه ی انرژی تبادلی – همبستگی، محاسبه می شود . حجم تعـادلی V، مـدول حجمی B ، مشتق مدول حجمیB ، ضریب ظرفیت گرمایی الکترونی γ ، Wv/Wp سهم حالت هـای پیونـدی اشغال شده برای این دو ترکیب محاسبه شده است . همچنین B ، γ ،Wv/Wp را تحـت تغییـر فـشار های از -۱۵
درصد تا ۱۵ درصد را به دست آمده است . علاوه بر این پایداری شیمیایی بـا اسـتفاده از اصـل پـر شـد گی نـواری بررسی شده است .