سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

متین صدیقی – آزمایشگاه شبیه سازی، گروه فیزیک، دانشگاه شهرکرد
علی مختاری –

چکیده:

خواص ساختاری و الکترونی ترکیب نیمرسانای Be3As2 بعنوان یک دستگاه بس ذره ای، در شرایط متعارفی و تحت فشار، با استفاده از نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفته است. تابعی انرژی تبادلی- همبستگی با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده است و برای بررسی خواص ساختاری این ترکیب مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای بررسی خواص الکترونی این بلور در فشار متعارفی، با تغییر پارامتر شبکه توانسته ایم اثر فشار بر کمیت های فیزیکی مرتبط با این بلور همچون گاف انرژی پادتقارنی، پهنای نوارهای والانس و جرم موثر الکترون و حفره در مسیرهای تقارنی مختلف را مورد مطالعه قرار دهیم.