سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار دانشگاه سمنان ، دانشکده فنی
مصطفی فخاری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله

چکیده:

در طول عمر مفید یک سازه ، نیروهای متعددی از سازه و از طریق فوندانسیون به خاک منقل می گردند ، فشار محصور کنندگی موثر در خاکاز عوامل مهم اثر گذار بر میزان سختی خاک می باشد . از نقطه نظر عملکرد هر سازه ، اثر ضربات وارده از فوندانسیون سازه بر خاک زیر سازه حائز اهمیت می باشد . ازینرو در این مطالعه اثر محتوای فشار محصورکنندگی خاک بر میزان تحمل خاک در برابر ضربات فوندانسیون در طول زلزله با انجام تحلیل های المان محدود انجام پذیرفته است . جهت انجام مطالعات از یک مدل فوندانسیون صلب متکی بر خاک با ضخامت ، سختی و میرایی معین که در میان آنها یک المان تماسی ( Contact ) قرار دارد ؛ در دو حالت وجود و عدم وجود فشار محصور کنندگی استفاده گردیده است . بر پایه نتایج بدست آمده تاثیر مستقیم محصورکنندگی بر میزان جابجائی های حاصله در محل تماس فوندانسیون با خاک زیر آن مشخص ؛ و اثر کاهشی جابجائی ها در سطح خاک در هنگام حضور عال محصور کنندگی استخراج گردید .