سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا سمیعی – دانشجوی کارشناس مواد، گرایش ریخته گری، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر مشخصه یابی ریزساختار قطعه کامپوزیت ریختگی زمینه فلزی با زمینه خالص آلومینیم و تقویت کننده پودر کامپوزیتی (آلومینیم-آلومینا) که از آسیاب کاری در یک آسیاب پرانرژی بدست آمده بررسی شده است. کامپوزیت پودری (آلومینیم-آلومینا) با ۲۰٪ جزء حجمی آلومینا توسط آسیاب پرانرژی تولید شده است. پس از ۱۰ ساعت آسیاب کاری پودر کامپوزیتی (آلومینیم-آلومینا) با نسبت گلوله به پودر ۱۰ به ۱ در آسیاب پرانرژی سیاره ای یک توزیع یکنواخت از تقویت کننده (آلومینیم-آلومینا) در زمینه آلومینیمی از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری استفاده شد.