مقاله اثر فلاونوئيد نارينجنين بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي جدا شده از موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر فلاونوئيد نارينجنين بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي جدا شده از موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارينجنين
مقاله ديابت قندي
مقاله آئورت
مقاله قابليت انقباض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نصري كميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزايش بروز بيماري هاي قلبي-عروقي در بيماري ديابت قندي و وجود شواهدي مبني بر اثرات آنتي اکسيداني و ضد ديابتي نارينجنين، اثر مصرف خوراکي اين ماده به مدت ۶ هفته بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي جداشده در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روش: موش هاي صحرايي نر به پنج گروه شاهد، شاهد تحت تيمار با نارينجنين، ديابتي، ديابتي تحت درمان با نارينجنين و تحت تيمار با گليبن کلاميد تقسيم شدند. براي ديابتي کردن موش ها از استرپتوزوتوسين به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم استفاده شد. نارينجنين نيز ۱ هفته پس از القاي ديابت به ميزان ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت داخل صفاقي و يک روز در ميان به مدت ۶ هفته تجويز گرديد. ميزان گلوکز سرم قبل از تجويز نارينجنين و پس از آن در هفته ۶ اندازه گيري شد و در پايان کار، پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به کلرور پتاسيم و فنيل افرين به صورت تجمعي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان گلوکز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار با نارينجنين در هفته ۶ به طور معني دار کمتر از گروه ديابتي بود (p<0.01). به علاوه، حداکثر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي به فنيل افرين در گروه ديابتي تحت درمان با نارينجنين به طور معني دار کمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود(p<0.05) . هم چنين، اين کاهش معني دار در مورد پاسخ انقباضي به کلرور پتاسيم در گروه ديابتي تحت درمان با نارينجنين نيز مشاهده شد (p<0.05). از طرف ديگر، کاهش معني دار در حداکثر پاسخ انقباضي به فنيل افرين در گروه شاهد تحت تيمار در مقايسه با گروه شاهد مشاهده گرديد (p<0.05).
نتيجه گيري: تجويز تحت مزمن نارينجنين به مدت ۶ هفته داراي اثر پايين آورنده قند خون بوده و موجب کاهش پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به کلرور پتاسيم و فنيل افرين مي گردد.