مقاله اثر فواصل آبياري بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيكي ارزن، سورگوم و ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر فواصل آبياري بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيكي ارزن، سورگوم و ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد علوفه
مقاله ماده خشک
مقاله خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نباتي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد محصولات زراعي در مناطق خشك و نيمه خشك جهان بصورت عمده اي تحت تاثير ميزان رطوبت مي باشد در اين مناطق گياهان علوفه اي نقش مهمي در تغذيه دام دارند. به منظور بررسي اثر فواصل آبياري بر ويژگي هاي مورفولوژيكي ارزن (Pennisetum americanum L.)، سورگوم (Sorghum bicolor L.) و ذرت (Zea mays L.) علوفه اي آزمايشي با استفاده از طرح كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سال زراعي ۱۳۸۱-۱۳۸۰ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد بطوريكه در كرت هاي اصلي فواصل آبياري (يك هفته (I1) – دوهفته (I2) – سه هفته (I3) – چهارهفته (I4)) و گونه هاي مختلف زراعي علوفه اي در سه سطح (ذرت (C)، ارزن (M) و سورگوم ((S) در كرت هاي فرعي با چهار تكرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملكرد علوفه خشك، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد گره، تعداد پنجه در بوته، عملكرد برگ، عملكرد ساقه، عملكرد غلاف برگ، عملكرد گل آذين و نسبت برگ به ساقه. نتايج حاصله نشان داد كه كليه صفات مورد مطالعه بجز تعداد پنجه در بوته و نسبت برگ به ساقه بين فواصل مختلف آبياري در برداشت اول تفاوت معني داري داشتند، همچنين در اين برداشت بين گياهان مورد مطالعه از نظر كليه صفات اختلاف معني داري مشاهده شد و در برداشت دوم بين فواصل مختلف آبياري از نظر كليه صفات اختلاف معني داري مشاهده شد. بر اساس نتايج حاصله ذرت علوفه اي در فواصل آبياري يك هفته و چهارهفته به ترتيب بيشترين (۱۷٫۲۴ تن در هكتار) و كمترين عملكرد ماده خشك (۳٫۴۱ تن در هكتار) را دارا بود سورگوم علوفه اي نيز در فواصل آبياري چهارهفته كمترين عملكرد ماده خشك (۳٫۴۱ تن در هكتار) را توليد كرد.