مقاله اثر فواصل اسپرم گيري مولدين سنين مختلف قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بر تحرك اسپرم، اسپرماتوكريت و چشم زدگي تخم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر فواصل اسپرم گيري مولدين سنين مختلف قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بر تحرك اسپرم، اسپرماتوكريت و چشم زدگي تخم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله اسپرماتوكريت
مقاله تحرك
مقاله فواصل اسپرم گيري
مقاله قزل آلاي رنگين کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لرستاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۷ و در مركز تكثير و بازسازي ذخاير آزاد ماهيان شهيد باهنر كلاردشت به مدت ۲ ماه انجام شد. بدين منظور، از مولدين ۳ سطح سني (+۲، +۳ و +۴) ساله و در هر سن تعداد ۹ مولد استفاده شد. در هر سن ۳ تيمار از لحاظ فواصل زماني اسپرم گيري در نظر گرفته شد. مولدين نر در سه تيمار که فواصل اسپرم گيري در آنها به ترتيب، هر يک هفته يکبار (۸ بار در طول دوره)، هر ۱۰ روز يکبار (۶ بار در طول دوره) و هر دو هفته يکبار (۴ بار در طول دوره) بود، اسپرم گيري شدند. نتايج نشان داد که ميزان اسپرماتوکريت در مولدين +۲ ساله اي که با فاصله ۱۰ روز و ۱۴ روز در ميان اسپرم گيري شده اند، تفاوتي وجود نداشت و بالاترين ميزان بود. ميزان اسپرماتوکريت در سطح سني +۳ ساله اختلاف معني داري داشت، بدين گونه که مولديني که به طور ۱۴ روز در ميان اسپرم گيري شدند، بالاترين ميزان اسپرماتوکريت را داشتند (۰٫۷۶±۴۶٫۱۶ درصد). در مولدين نر +۴ ساله در تيمارهاي متفاوتي که با فاصله ۱۰ روز و ۱۴ روز در ميان اسپرم گيري شده اند، ميزان اسپرماتوکريت بالاترين ميزان بود و اين دو تيمار اختلاف معني داري را با هم نشان ندادند. مدت زمان تحرک اسپرم در تيمارهاي متفاوت سن +۲ سالگي، هيچ اختلاف معني داري را با هم نشان ندادند اما در سن +۳ سالگي، مولديني که با فاصله يک هفته در ميان اسپرم گيري شده بودند، بالاترين ميزان تحرك را نشان دادند (۰٫۵±۲۶ ثانيه). در سن +۴ سالگي، در تيمارهايي که با فاصله يک هفته و ۱۰ روز درميان از مولدين نر اسپرم گيري به عمل آمده بود، مدت زمان تحرک اسپرم بالاترين ميزان بود كه به ترتيب معادل (۱٫۲±۲۸ ثانيه) و (۰٫۲۸±۲۷٫۱۶ ثانيه) بود. در تيمارهاي متفاوت سن +۲ سالگي، اختلاف معني داري در ميزان چشم زدگي در مشاهده نشد. ميزان چشم زدگي در مولدين +۳ ساله اي که با فاصله ۱۰ روز و ۱۴ روز در ميان از آنها اسپرم گيري به عمل آمده بود، اختلاف معني داري نداشت و بالاترين درصد چشم زدگي تخمک ها در اين تيمارها مشاهده شد. در سن +۴ سالگي ميزان چشم زدگي در مولديني که با فاصله ۱۰ روز يکبار و ۱۴ روز يکبار اسپرم گيري شده بودند، بالاترين ميزان بود. در مقايسه تيمارها، ميزان اسپرماتوكريت در تيمارهايي كه ۱۴ روز در ميان اسپرم گيري شدند، بالاترين ميزان و در اسپرم گيري هفتگي كمترين ميزان بود. اسپرم گيري هفتگي بيشترين ميزان تحرك اسپرم را دارا بوده، درحالي كه اسپرم گيري ۱۴ روز در ميان بالاترين درصد چشم زدگي را به خود اختصاص داد. جمع بندي نهايي مويد آن است كه بهترين سن مولد نر ماهي قزل آلا جهت انجام لقاح، سن +۲ و +۳ سالگي مي باشد و بهترين فاصله زماني اسپرم گيري ۱۰ روز و دو هفته يكبار مي باشد.