سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ماندانا همتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمدعلی اسماعیلی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت اله پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
علی محدثی – موسسه پژوهشی تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاصله کاشت و کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی لاین امیدبخش برنج آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات برنج کشور (تنکابن) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶ انجام گرفت . کرت های اصلی شامل سطوح کود نیتروژن در سه سطح (N1=92 و N2=115 و N3=138 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) و کرت های فرعی شامل فواصل نشاکاری در چهار سطح (۱۱ × ۳۰=S1 و ۱۵ ×۳۰=S2 و ۲۰×۲۰=S3 و ۲۵×۲۵ = S4 سانتیمتر) بود. برخی از صفات زراعی مثل طول خوشه، تعداد دانه کل در هر خوشه، تعداد دانههای پر، وزن صد دانه، تعداد پنجه بارور ، مساحت برگ پرچم ، زاویه برگ پرچم ، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که فواصل نشاکاری اثر بسیار معنی داری بر عملکرد دانه وتعداد پنجه های بارور در سطح آماری یک درصد داشت اما اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی صفات مورد مطالعه تفاوت معنی دار نداشته است . همچنین اثر متقابل تراکم و کود نیتروژن بر تعداد دانه های پر در خوشه ، تعداد کل دانه ها در هر خوشه و عملکرد دانه اثر معنی دار در سطح آماری ۵ درصد داشت. بیشترین عملکرد دانه در فواصل نشاکاری ۳۰ ×۱۵ سانتی متر و کود نیتروژن ۱۳۸ کیلوگرم در هکتار حاصل شد.