سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمد رضا خواجه پور – دانشیار سابق گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اثر فواصل کاشت بر عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش با آرایش کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . فاصله ردیف کاشت ( ۶۰ و ۷۵ سانتی متر) به عنوان فاکتور اصلی و فاصله بوته (۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سانتی متر در روی ردیف) به عنوان فاکتور فرعی منظور گردید . قطر ساقه، وزن خشک ساقه، گلآذین نر، بلال و تک بوته به طور معنیداری با افزایش فاصله ردیف افزایش یافتند، اما شاخص برداشت به طور معن یداری کاهش یافت. قطر ساقه، وزن خشک برگ، ساقه، گل آذین نر، بلال و تک بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته به طور معنی داری با افزایش فاصله بوته زیاد شدند. بیشترین عملکرد دانه ( ۱۷۳۰۶ کیلوگرم در هکتار) در فاصله بوته ۱۲ سانتی متر با فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر به دست آمد. بنابراین، این آرایش کاشت ممکن است برای کاشت ذرت در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب باشد.