سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیا ت علمی دانشگاه تبریز
جلال دادور – کارشناس ارشد زراعت
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیا ت علمی دانشگاه تبریز
رسول اصغری ذکریا – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا در آمد و تاثیر قدرت بذر بر استقرار گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی ( محلی، تلاش و COS 16) مورد ارزیابی قرار گرفت. بذر های سه رقم لوبیا به سه نمونه فرعی تقسیم شدند که دو نمونه آن بطور مصنوعی در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ و ۲۵ روز (V2 و V3) فرسوده شدند. در نتیجه برای هر رقم، بذرهایی با سه سطح قدرت (V1 و V2 و V3) فراهم گردید. بذرها در قالب آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه کشت شدند. سپس درصد سبز کردن ،عملکرد و اجزای عم لکرد ارقام لوبیا در مزرعه تعیین گردید . اثر فرسودگی بذر بر درصد سبز شدن معنی دار بود . بیشترین و کمترین درصد سبز شدن گیاهچه ها به ترتیب متعلق به نمونه های V1 و V3 بود . درصد سبز شدن رقم های COS 16 و تلاش تقریبا مشا به بود ، ولی درصد سبز شدن رقم COS16 بطور معنی داری بیشتر از رقم محلی بود. عملکرد دانه گیاهان حاصل از بذرهای V1 (قوی ترین بذور) حدود ۱۶ درصد بیشتر از گیاهان حاصل از بذرهای V3 (ضعیف ترین بذور) بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کاشت بذرهای قوی موجب بهبود استقرار گیاهچه های لوبیا چیتی شد و در نتیجه افزایش تولید محصول در واحد سطح را به همراه داشت.